ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบูรณ์ สุคนธสรรพ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2503 - พ.ศ. 2505
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรศิลป์ สุวคินทร์กูร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2517
ชื่อ-นามสกุล : นายเล็ก เทพประทุน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายซ้อน พลนิรันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2520
ชื่อ-นามสกุล : นายเพี้ยน เจริญรักษา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมินทร์ ปานมา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายทองเจือ ขอนแก่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมินทร์ ปานมา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ภักติวงษ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2538
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภารัตน์ เชาว์ฉลาด
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายระยอง จันทร์เพ็ญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2549
ชื่อ-นามสกุล : ดร. นภาเดช บุญเชิดชู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน