คณะผู้บริหาร

นางพัชราภรณ์ ริปุฤทธิชัย
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางลัดดาวัลย์ บุญสม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคลากร

นางสาวเนตรนภิศ มุขยพาณิชย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ

นายคมสันติ์ สิงห์รักษ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน