ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประเมินการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และคิดคำนวณ
    โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ และโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของทักษะด้านการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และคิดคำนวณ  โดยได้กำหนดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ และคิดคำนวณของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ระหว่างวันที่ 26 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รูปภาพเพิ่มเติม....คลิกที่นี่ !!!

โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2563,10:25   อ่าน 50 ครั้ง